Indentiteit en kernwaarden


Waarom?

Onze leerlingen en hun toekomst doen er toe!
Daarom verzorgen we eigentijds, kwalitatief goed onderwijs,
waarin kinderen zich samen, breed en optimaal kunnen ontwikkelen.

Hoe?

Allereerst is de basis op orde op alle scholen van SKO De Streek:
ze hebben minimaal de basiskwaliteit. De veiligheid is gegarandeerd
door alle betrokken collega's die kinderen zien, luisteren en handelen.
Daarbij profileert elke school zich met eigen kleur en ambities.
Uitdagend en motiverend voor actieve, betrokken leerlingen!

Wat?

Vanuit onze bedoeling, voor en met onze leerlingen,
zorgen dat ze zich kunnen ontwikkelen en verwonderen
in drie samenhangende domeinen:
talentontwikkeling, samenwerking, onderzoekend leren.

De kern van ons nieuwe strategisch beleidsplan wordt gevormd door zeven Big Rocks waar we, vanuit onze opdracht en 'de bedoeling', niet omheen kunnen. Het INK-model blijft het bestuurlijke ordeningskader om de integraliteit te bewerkstelligen en ook het (in-)directe effect ten dienste van het onderwijs: kwaliteit, stabiliteit en wendbaarheid van onze organisatie, middelen maar vooral mensen.

 

Wat moet én hoe is het goed?

 

Vanuit de strategische visie per Big Rock met gewaagde beloftes als kader gaan we naar de tactische route. Daarna volgt de operationele invulling van 'de bedoeling' met ruimte voor professionals die onderwijs samen creëren vanuit bewust beredeneerde keuzes afgestemd op de doelgroep en gekoppeld aan de onderwijskundige schooleigen inkleuring.