Missie/Visie/identiteit en kernwaarden

Missie
Wat is concreet de reden van bestaan van SKO De Streek? 'Waarom wij bestaan' nodigt ons uit om ons eigen bestaansrecht aan de kaak te stellen. Waarom zijn we er ook alweer? Wie zou er wat missen als wij er niet zouden zijn?

De missie van SKO De Streek luidt als volgt:

Het talent van ieder kind maximaal ontwikkelen door samen het beste uit ieder kind te halen, binnen een ambitieuze, lerende cultuur, vanuit een katholieke inspiratie en levensvisie.
Uitgangspunt is hoogwaardig onderwijs, uitgevoerd door hoog gekwalificeerde leerkrachten.
Speerpunten zijn toegankelijkheid, veiligheid, verbinden en vertrouwen.

SKO De Streek streeft ernaar het beste uit kinderen te halen en het talent van ieder kind maximaal te ontwikkelen, rekening houdend met de individuele mogelijkheden van het kind en met de verschillen die er zijn tussen kinderen. Met 'samen' bedoelen we dat we streven naar een balans tussen leerkrachtgebonden en zelfverantwoordelijk/zelfsturend leren.
Daarnaast is het een gezamenlijke verantwoordelijkheid van scholen en ouders om er voor te zorgen dat ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen.

We willen dat alle scholen een verbindende rol spelen in hun directe omgeving. Actief mee doen aan activiteiten vanuit de (kerk)gemeenschap zien we als een vervolg van jarenlang opgebouwde relaties die de scholen in de dorpen een herkenbaar gezicht gegeven hebben. Daarmee maken we duidelijk dat een school deel uitmaakt van zijn omgeving en die omgeving ook sterker maakt.

Onze slogan luidt:

'Waar iedereen er toe doet'

Visie
De toekomst van een organisatie gebeurt niet zomaar, die mŠŠk je. En daar heb je een visie voor nodig: een ambitieus, vooruitstrevend en origineel beeld van de toekomst.
De visie van de organisatie geeft een kort en helder antwoord op de vraag: hoe zien wij onszelf in de wereld van morgen? Het is het idee dat een organisatie heeft over de ontwikkelingen in haar branche en welke kant directie en medewerkers willen dat het opgaat.

De visie van SKO De Streek luidt als volgt:

SKO De Streek is een organisatie die de beschikbare middelen zo effectief en efficiŽnt mogelijk in wil zetten om kwaliteitsgericht, hoogwaardig onderwijs te waarborgen voor iedere leerling.
 • Door het goed volgen en het begeleiden van leerlingen en het stellen van ambitieuze tussendoelen, willen we kinderen zoveel mogelijk ontwikkelingskansen bieden.
 • Sociaal-emotionele resultaten en het ontwikkelen van creatieve talenten (o.a. door middel van kunstzinnige oriŽntatie) van leerlingen vinden wij belangrijk.
 • SKO De Streek onderzoekt en evalueert voortdurend kansen/mogelijkheden om haar sterke punten verder uit te bouwen en te laten excelleren.
 • We creŽren een veilige, duidelijke en uitdagende omgeving.
 • SKO De Streek kent een integraal personeelsbeleid, waarbij persoonlijke ontwikkeling afgestemd wordt op schoolontwikkeling. Continue professionalisering en uitwisseling van kennis zijn daarbij† middelen om het onderwijs hoogwaardig te houden.
 • Binnen SKO De Streek zal de eenheid van scholen een herkenbaar gezicht hebben. Differentiatie binnen herkenbaarheid blijft een belangrijk gegeven waar het gaat om kwaliteit en inhoud van het onderwijs.
 • Binnen de bedrijfsvoering van de organisatie zijn eenduidigheid en solidariteit kernwoorden en zijn efficiency en maatwerk uitgangspunten.
 • Vanuit een gezamenlijke aanpak en binnen afgesproken en vastgestelde beleidskaders wordt er ruimte gecreŽerd om de eigenheid, de kwaliteit en de daadkracht van de scholen te versterken.
 • SKO De Streek is een organisatie die door gebruik te maken van ieders kwaliteiten de gezamenlijke kwaliteit wil versterken.
 • SKO De Streek hecht veel waarde aan een klimaat waarin ruimte is voor de inbreng van medewerkers, ouders en leerlingen, een klimaat waarin ieder zich optimaal kan ontwikkelen en waarin alle medewerkers veel verantwoordelijkheid krijgen en dragen.
 • SKO De Streek kent een duidelijke organisatiestructuur waarbij elke medewerker zijn verantwoordelijkheden heeft en neemt.
 • De verantwoordelijkheden liggen zo laag mogelijk in de organisatie.


Identiteit
Alle scholen van SKO De Streek besteden expliciet aandacht aan en waarborgen de katholieke grondslag, waarbij zij zich inzetten voor het welzijn van de ander en zichzelf. Dit doen zij door op een goede manier met mensen en omgeving om te gaan en zo mee te werken aan het realiseren van een betere wereld. De SKO De Streek scholen hebben naast aandacht in levensbeschouwelijk opzicht voor de eigen specifieke traditie ook aandacht voor andere religieuze en niet-religieuze tradities. Ieder probeert hier op eigentijdse wijze inhoud aan te geven vanuit de overtuiging dat de verschillende tradities elkaar veel te bieden hebben. Ook normen en waarden en principes maken hiervan deel uit.

SKO De Streek hanteert de volgende uitgangspunten bij het vormgeven van haar katholieke identiteit:
 • het onderwijs is gebaseerd op katholieke grondslag;
 • alle scholen besteden op eigen wijze aandacht aan activiteiten in het kader van onze identiteit. Iedere school zorgt dat de activiteiten vanuit de katholieke grondslag aantoonbaar zijn.
 • het uitdragen en bespreekbaar houden van de katholieke identiteit als richtinggevende grondslag van ons onderwijs;
 • continue inzet en aandacht voor ontwikkelingen van onze identiteit naar inhoud en vorm en deze zowel intern als extern uitdragen;
 • onze katholieke identiteit zien als een bijzondere kwaliteit van onze scholen;
 • onze leerlingen leren een stem te hebben, voelen zich gehoord en gezien, leren zich positief tegenover elkaar te gedragen, zijn zelfstandig en leren mede verantwoordelijk te zijn voor de groep, de school en de medeleerlingen. We bereiden onze leerlingen voor op een democratische samenleving en stimuleren actief burgerschap;
 • onze scholen zijn toegankelijk voor iedereen waarbij uitvoering van schoolactiviteiten door ouders, voogden en/of verzorgers gerespecteerd en onderschreven worden;
 • alle scholen besteden op eigen wijze aandacht aan activiteiten in het kader van onze identiteit. Ouders geven blijk in het tevredenheidonderzoek, dat zij de katholieke grondslag van onze scholen en de activiteiten herkennen en in voldoende mate aanwezig vinden.

Vanuit een aantal basisscholen is de behoefte geuit om samen te kijken naar de vormgeving van de katholieke identiteit van SKO De Streek voor de korte- en lange termijn, dat op draagvlak kan rekenen binnen de scholen en dat onderscheidend genoeg is.


Kernwaarden
De visie en missie van SKO De Streek wordt gedragen door de volgende kernwaarden:
 • Waar iedereen ertoe doet!
 • Maatwerk
 • Bezieling en inspiratie
 • Ambitie
 • Vanuit openheid samenwerken

Wij verwachten van alle medewerkers in de organisatie dat zij vanuit deze kernwaarden handelen en elkaar hierop aanspreken.