Jaarrooster

Het is een werkschema. Er zullen in de loop van het jaar ongetwijfeld punten bij komen.
  Augustus/
September
Oktober/ November December/ Januari Februari/ Maart April/ Mei Juni/ Juli
Notulen X X X X X X
 Rondvraag X X X X X X
Invullen activiteitenplan X          
Zorgplan SWV de Streek en Hoorn 2/ Ontwikkelingen fusie naar één samenwerkingsverband- Passend Onderwijs         X X
Bestuursformatieplan (PGMR instemmingsrecht)   X X X    
IPB-  Personeelsbeleidsplan (ook wijziging ivm de fusie)
(PGMR instemmingsrecht)
    X X    
(Meerjaren) beleidsplan (PGMR instemmingsrecht)     X X    
(Meerjaren) onderhoudsplan (GMR adviesrecht)         X  
Arbo beleidsplan en Arbo jaarplan (GMR instemmingsrecht als het gaat over regels mbt veiligheid en gezondheid)         X X
Jaarrekening (GMR adviesrecht)   X        
(Meerjaren) Begroting (GMR adviesrecht)
 
    X X
 
   
Leerlingentelling   X        
GMR Jaarverslag X         X
Stategisch beleidsplan (wijziging ivm fusie)     X X    
Managementstatuut   X        
  Augustus/ September Oktober/ November December/ Januari Februari/ Maart April/ Mei Juni/ Juli
Verzuimanalyse     X      
Mobiliteitsplan       X X